بیانیه ی استاد الیاس امیر حسنی در حمایت از استاد سید علی اصغر موسوی

بیانیه ی الیاس امیر حسنی در حمایت از استاد سید علی اصغر موسوی

یکشنبه 17 تیر 1397

واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا


اینک که قلم به دست گرفته ام می ترسم بنده نیز مورد اهانت قرار بگیرم اما اگر آبرویی هست بگذار در جایی خرج شود.

از خودمان شروع می کنم و این مصداق تمام ما خرقانی هاست،چهارحد ورازقان ندارد ماهمگی براین مدار می گردیم.

روزی کسانی آمدند و روحانی اهل محل و آشنا به امور ما را از ده خودش که در آن جا صاحب ضیاع وعقار بود راندندودر عوض جلوی آن دیگری بیگانه گاو وگوسفند قربانی کردند تا خوش خدمتی کنند تا به مقام ودرجاتی برسند والان چنان شده است که کسی تره هم برایشان خورد نمی کند.

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

وانچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد


یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم

غم اغیار نخورتا نکنی نا شادم


به چهارحدیان عزیزم عرض می کنم که اگر کسی بیاید وتمام خیابان های چهارحد را با طلا سنگفرش نماید به اندازه ی لحظه ای لبخند رضایت استاد سید علی اصغر موسوی از شما ارزش ندارد.

اگر کوه قجیر صاحب تله کابین شود اگر چهارحد به قطب توریستی وجهان گردی بدل شود به اندازه ی یک چایی دورهم خوردن در مزرعه با استاد سید علی اصغر موسوی ارزش ندارد .

پدر پیر فلک در آمده است تا در خرقان استادی به منصه ی ظهور برسد که صیت شهرتش جهان را درنوردیده است اما در روستای زادگاه خودش به او چه ها که روا نمی دارند!!!!

این رسم ما شده است چنان خودی ها را کنار می زنیم و بیگانه ها را عزیز می شماریم واز ناخن تا سرشان را می بوسیم که گویا آنان فرود آمده اند تا ما را به عرش ببرند،پس موسوی را از اوج پایین کشیم در حالی که می دانیم این مقام ها ومنصب ها دو روز است.

ما چه بخواهیم چه نخواهیم استاد موسوی جاودانه است.اگر تمام خرقان جمع شود و استاد موسوی را استادک بخواند،جهان اورا فراموش نخواهد کرد،چنان که حافظ و سعدی فراموش نشدند.

به کجا می رویم؟

باید با صدای رسا به شما آقایان که مسئول شده اید وفکر می کنید خبری هست بگویم که به کاهدان زده اید؟

می خواهید آباد کنید ولی ویران می کنید،می خواهید خدمت کنید خجالت بار می آورید،می خواهید نامبردار شوید منفور می گردید،این را بدانید اگر چهارحد همه چیز داشته باشد وکنسرت های جهان فقط در آن جا برگزار شود اصلا چهارحد پایتخت شود،در آخر باید به نام سید علی اصغر موسوی افتخار کندواین کار خداست واگر تمام شمایان جمع شوید نخواهید توانست جلویش را بگیرید.

استاد موسوی را قدر ندانستید وندانستیم،خیلی طول می کشد تا شما آقایان تازه به دوران رسیده و بعضی پیران عمر تلف کرده در یابند که زمین با کسانی ارزش می یابد که رویش راه می روند.

اگر نبود مقدماتی که قبل از جشنواره برای معرفی چهارحد ونامبرداری ان کسانی چون مرحوم اسلامی در سیاست واستاد موسوی در ادب وفر هنگ کشیدند نامی از چهارحد نبود.

شما نخواهید که استاد موسوی بابت شقشقه هدره هایش از شما عذر خواهی کند که البته عذرخواهی کرده است و بزرگی خود را نشان داده است،بلکه شما خوب است دسته جمعی به حضورشان بروید وعذر خواهی کنید که اگر چنین نکنید نفاق وتفرقه ریشه اتان را خواهد کند.دیگر هیچ کس به هیچ کس احترام نخواهد گذاشت.

گول انتخابات طایفه ای خرقان را نخورید،اسبتان را تند نرانید که با سربه زمین خواهید خورد.

بنده از بابت این که استاد موسوی را سرمایه ی بزرگ خرقان می دانم وغلو هم نمی کنم برخود واجب دانستم تا حق شاگردی ام را ادا نمایم و به عنوان یکی از خادمان کانون ادبیات خرقان از شما می خواهم چنین سرمایه ای را به این سادگی ضایع نکنید

والعاقبه للمتقین

http://kakh94.blogsky.com/1397/04/17/post-64/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
/ 0 نظر / 199 بازدید